Sống đơn giản, code giản đơn
PHP - Cú pháp

Phần này sẽ giúp bạn hiểu cơ bản cách khởi tạo và bắt đầu chương trình php, rất căn bản nhưng cần phải hiểu rõ để tiếp tục với các chương sau.

Đánh dấu đoạn mã PHP

File *.php hay .html thì bản chất cũng là file định dạng TEXT mà thôi (toàn bộ là chữ). Khi PHP Parser đọc file *.php của bạn, nó cần phân biệt đâu là đoạn code PHP cần phải thực thi, đâu là những phần khác. Việc đánh dấu này được gọi là "Escaping to PHP" và được dùng các thẻ (tags). Và có 1 vài cách để đánh đấu chứ không phải một nhé.

Đánh dấu bằng thẻ php kinh điển

Tag này được sử dụng rộng rãi và là mặc định của hầu hết các servers:

<?php ... ?>

Phần dấu 3 chấm sẽ là nơi bạn viết các câu lệnh PHP và sẽ được thực thi bởi PHP Engine.

Đánh dấu php code bằng chỉ 2 ký tự (short tag)

Chỉ 2 ký tự ngắn gọn và xúc tích như vầy:

<? ... ?>

Phần dấu 3 chấm là nơi các câu lệnh được thực thi. 

Quá ngắn gọn và tiện lợi phải không, nhưng cách này rất tối nghĩa và không được khuyến khích sử dụng, đặc biệt nó chỉ hoạt động khi cờ short_open_tag trong file php.ini đươc bật. Vậy nên muốn code php, cứ bắt đầu với <?php là ổn.

Có một điều nữa là nếu bạn không đánh dấu kết thúc ?> thì tất cả các câu lệnh đằng sau <?php đều là code php:

<?php
...
...

Phần dấu ... là các câu lệnh PHP.

Comment trong PHP

Là những phần "bình luận" hoặc ghi chú cho đoạn code mà sẽ không được thực thi bởi PHP Parser.

<?php
// phần này là ghi chú (không được thực thi)

 

_
Website được xây dựng trên nền tảng .