Sống đơn giản, code giản đơn
PHP - Chương trình đầu tiên

Bài này hướng dẫn viết chương trình chỉ với một câu lệnh đầu tiên đơn giản nhất nhưng được dùng khắp nơi trong các dự án PHP.

Lệnh echo trong PHP

Cú pháp của lệnh echo như sau:

<?php
echo "Hello đằng ấy!";

Câu lệnh echo chỉ đơn giản là xuất ra dòng chữ trong phần dấu ngoặc kép ra ngoài màn hình và kết thúc.

Như bạn đã thấy thì tất cả các câu lệnh của PHP sẽ được phân cách với nhau bởi dấu chấm phẩy.

 

_
Website được xây dựng trên nền tảng .