Sống đơn giản, code giản đơn
PHP - Các kiểu dữ liệu

Cách căn bản nhất để lưu trữ thông tin trong mọi ngôn ngữ lập trình là dùng các biến. Và biến trong PHP có 1 số đặc tính sau:

 • Tất cả các biến của PHP đều bắt đầu bằng ký tự dollar: $
 • Giá trị biến đang lưu trữ là giá trị được gán lần cuối cùng.
 • Phép gán là dấu bằng "=", phần bên trái là tên biến, phần bên phải là biểu thức hoặc hàm. Ví du: $a = $b + 1
 • Khi dùng một biến thì nó có thể đã được khai báo hoặc không.
 • Một biến bản thân nó không có kiểu dữ liệu, mà chỉ có giá trị nó lưu trữ mới có kiểu, biến có thể lưu trí giá trị là số hoặc chữ hoặc bất kể loại nào khác.
 • PHP tự động xử lý việc chuyển kiểu dữ liệu của giá trị khi cần thay đổi kiểu.

PHP core hỗ trợ 10 kiểu dữ liệu chính:

Kiểu đơn:

 • Boolean: lưu giá trị đúng/sai chỉ có thể là TRUE/FALSE.
  <?php $cau_tra_loi = TRUE; ?>
 • Integer: là các số tự nhiên.
  <?php $so_ly_mi = 1; ?>
 • Float: lưu các số thực.
  <?php $so_lit_nuoc = 1.56; ?>
 • String: chuỗi ký tự. Ví dụ:
  <?php $cau_thong_bao = "Mì cay quá!"; ?>

Kiểu kết hợp:

Kiểu Array

Kiểu Array lưu danh sách các kiểu đơn bên trên. Có thể khai báo bằng array(...) hoặc [...] như sau:

<?php
$cac_loai_gia_vi = array("ớt", "muối", "tiêu", "đường");

// hoặc có thể khai báo ngắn gọn:

$cac_loai_gia_vi_2 =["ớt", "muối", "tiêu", "đường"];

sdf

_
Website được xây dựng trên nền tảng .